bg en ru
ФИРМЕНА ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ (ФПЛ)

Месторазположение:
Намира се в гр. Шумен, шосето за кв. Макак в територията на АБ "Шумен". ФПЛ е структурна единица в системата на дружеството, пряко подчинена на Изпълнителния директор. Акредитирана е в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025& 2006 от БСА . Лабораторията разполага с компетентен екип от специалисти, технически средства за измерване и условия за правилно провеждане на изпитванията. В нея се подържа високо професионално ниво, безпристрастност и конфиденциалност при провеждане и оценка на лабораторните тестове. Основнят принцип на лабораторията е: стриктно изпълнение на договорите и подаване на своевременна и точна информация.Лабораторията работи по български, американски, европейски и британски стандарти.


Предназначение:
обезпечаване стопанската дейност с лабораторни изследвания, разработки, рецепти и необходимата документация;
входящ контрол на доставените суровини;
окачествяване и издаване на декларации за съответствие на продукти от производствената дейност;
провеждане и въвеждане на нови технологии “Ноу-Хау”;
извършва лабораторни услуги на външни клиенти.


Лабораторията извършва изпитвания на:
Добавъчни материали за бетонови и асфалтобетонови смеси;
Строителни свързващи вещества;
Асфалтобетонови смеси;
Бетон и бетонни смеси;
Строителни разтвори;
Строителни почви;
Полеви изпитвания на строителни обекти.


Лабораторията предлага на клиенти:
Лабораторни изпитвания по номенклатура.
Изработва по договаряне:
Проектиране на рецепти за асфалтобетонови смеси;
Проектиране на рецепти за бетонови смеси.


Начална страница | Фирмен профил | Наши проекти | Фирмени новини | Връзка с нас

Copyright © 2011 - 2018 Avtomagistrali Tcherno More - Shumen. Valid XHTML |  Valid CSS | Created by FORMI