image

Битумна емулсия


Инсталация за битумна емулсия

Инсталацията за битумна емулсия разположена на площадката на Асфалтова База „Шумен”, гр. Шумен, притежава сертификат издаден от независима строителна лаборатория, удостоверяващ, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол  са приложени:

      БДС EN 13808:2006 - Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии

      БДС EN 13108:2006/NA:2012 - Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии. Национално приложение (NA) към БДС EN 13808:2006

Произвежданият от нас продукт е:

      КАТИОННА БИТУМНА ЕМУЛСИЯ С ОЗНАЧЕНИЕ: С 60 B 5 – RV

 

ЗА КОНТАКТИ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ : +359 54 816 131

9700 гр. Шумен