Доставка на материали и механизация за обект „Лот 32 Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе


ИМЕ НА ОБЕКТА: "Доставка на материали и механизация за обект „Лот 32 Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ИСА 2000“ ЕООД

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 09.2020 – 07.2021г.


Още Проекти

Направете запитване