Съобщение за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изготвен проект за изменение на действащия Общ устройствен план на община Търговище в частта му..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото населе..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Инвестиционно предложение

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД гр. Шумен, уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че имат..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Обявена процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов Асфалтосмесител (Мярка 1 от енергийния одит)“

„Автомагистрали – Черно море” АД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатаци..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Прессъобщение за Повишаване на енергийната ефективност в "Автомагистрали - Черно море" АД

На 12.06.2018 г. в гр. Шумен, ул. Алеко Константинов № 8, от 10:00 ч. ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0018-C01 „..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Осигурен обществен достъп

„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл..

ПРОЧЕТИ ОЩЕ