image
image

Геодезически заснемания

„Автомагистрали – Черно море“ АД разполага със собствено геодезическо звено за извършване на геодезически измервания, услуги свързани с вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове и дейности по кадастъра, както и обследване на пътища, пътни съоръжения и кариери чрез въздушна фотограметрия.

Фирмата предлага следните геодезически услуги:

  • Създаване и измерване на Работна Геодезическа основа;
  • Геодезически заснимания и изготвяне на документация;
  • Трасировки и изготвяне на трасировъчни планове;
  • Изчисление обеми земни маси;
  • Геометрична нивелация;
  • Геодезически и строителни мрежи;
  • Планове за вертикално планиране на строителни площадки и поземлени имоти;
  • Определяне на строителни линии и нива с протокол и окомерна скица;
  • Цифрови модели на всякакви графични материали;

Също така разполагеме с пълен набор лицензиран специализиран софтуер за изготвяне и обработване на геодезически данни, за пътно и мостово проектиране, както и за изготвяне на парцеларни планове.


Направете запитване