ПЕРСОНАЛ

"Автомагистрали - Черно море" АД работи с квалифициран и мотивиран персонал с голям практически опит, който предлага строителни решения, отговарящи на изискванията на клиента за качество и точност на изпълнението.

Административният персонал се грижи за организационните и документални дейности, свързани с:

 • Подготвяне на оферти и ценообразуване
 • Проектиране
 • Лабораторни изпитвания
 • Планиране и отчитане на обектите
 • Счетоводно обслужване
 • Връзки с обществеността и клиентите
 • Производство и снабдяване
 • Координация на складовите наличности

Строителният персонал и техническото ръководство:

 • ръководят и координират работата на строителните обекти
 • организират воденето и съхраняването на цялата техническа документация
 • планират техническото обслужване
 • осигуряват необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита
 • не допускат извършване на робота при опасни и вредни за здравето условия
 • контролират качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали
 • участват в разработването на необходими на предприятието планове, стратегии и план-графици

Строителните звена са в състояние да извършват всички видове подготвителни, строителни и довършителни работи в строителството и обзавеждането.


СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД - ГР. ШУМЕН
Данни за персонала (към 2017 г.):

Служители с висше техническо образование:

 • Строителни инженери: 26
 • Машинни инженери: 9

Служители със средно техническо образование:

 • Строителни техници: 35 
 • Оператори на машини: 13

Служители с университетско или средно реално образование:

 • С университетско образование: 87
 • Със средно реално образование: 191

Неквалифициран персонал:

 • Текущ неквалифициран персонал: 182 (варира, в зависимост от моментните нужди)