ПЕРСОНАЛ

"Автомагистрали - Черно море" АД работи с квалифициран и мотивиран персонал с голям практически опит, който предлага строителни решения, отговарящи на изискванията на клиента за качество и точност на изпълнението.

Административният персонал се грижи за организационните и документални дейности, свързани с:

 • Подготвяне на оферти и ценообразуване
 • Проектиране
 • Лабораторни изпитвания
 • Планиране и отчитане на обектите
 • Счетоводно обслужване
 • Връзки с обществеността и клиентите
 • Производство и снабдяване
 • Координация на складовите наличности
 • Поддържането на документация на персонала, участие в уреждането на трудовите отношения
 • Обучение на персонала

Строителният персонал и техническото ръководство:

 • Ръководят и координират работата на строителните обекти
 • Организират воденето и съхраняването на цялата техническа документация
 • Планират техническото обслужване
 • Осигуряват необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита
 • Не допускат извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия
 • Контролират качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението на строителните материали
 • Участват в разработването на необходими на предприятието планове, стратегии и план-графици

Строителните звена са в състояние да извършват всички видове подготвителни, строителни и довършителни работи в строителството и обзавеждането.


СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД - ГР. ШУМЕН

Данни за персонала:

Служители с висше техническо образование:

 • Строителни инженери: 35
 • Инженер геодезия: 11
 • Машинни, ел и др.инженери: 25

Служители със средно техническо образование:

 • Строителни техници: 44 
 • Машиини и ел.техници, монтьори и водачи на ПСМ, Оператори на машини: 138

Служители с университетско или средно реално образование:

 • С висше образование - икономика и др.приложни науки: 60 
 • Със средно/средно специално образование: 227

Неквалифициран персонал:

 • Текущ неквалифициран персонал: 277 (варира, в зависимост от моментните нужди)


Направете запитване