КАРИЕРИ

КАРИЕРА "КРАЛЕВО"

Кариера "Кралево" е разположена на северния склон от Преславско-Драгоевската планина. От находището се добиват долнокредни (валанж) седименти от прекристализирани сиви до сивобежови варовици с доломитна съставка, с добре изразен пластов характер. Добитата взривена скална маса се преработва с трошачно- сортировъчна инсталация – ТСИ „Кралево“ и мобилна трошачка “METCO“, която произвежда фракциониран и нефракциониран скален материал със среднодневна производителност 5000т/ден. Продукцията е асортимент от тясно и широко сортирани скални фракции. Подходящи са за пътни основи, асфалтови и бетонови смеси от всички видове.
КАРИЕРА "ХИТРИНО"

Кариера "Хитрино" се намира на около 22 км северозападно от гр. Шумен, в близост до с. "Хитрино". От кариерата се добиват органогенни варовици, които се преработват чрез две стационарни трошачно- сортировъчни инсталации и 3 мобилни трошачки.

Техните среднодневни производителности са както следва:

  • Мобилна трошачка „METSO” – 3500т/ден
  • Мобилна трошачка „TESAB” – 2000 т/ден
  • Мобилна трошачка „TEREX” – 3000 т/ден

Трошачките имат възможност да произвеждат фракциониран и нефракциониран скален материал с обща среднодневна производителност 5500т/ден. Производствените нужди на находището са обезпечени със собствен вътрешен транспорт и механизация. Продукцията е подходяща за пътни основи с леко и нормално натоварване, асфалтови и бетонови смеси от ниски класове и марки.КАРИЕРА "ВЪРЛИ БРЯГ"

Разположена на югозападния склон на възвишението "Шилото", между рудник "Върли бряг" и с. Черни връх, общ. Бургас в близост до кв. Горно Езерово на около 3 км от гр. Бургас. Каменната кариера е предназначена за добив и преработка на плутонична магматична скала от андезитобазалти с горнокредно-палеоценска възраст, плътни сивозелени до черни, масивна текстура и неясно порфирана го средно порфирана структура. Материалът може да се използва в пътното строителство за пътни основи, асфалтови смеси - горен и долен пласт, и/добавъчен материал за бетон. Преработката на добитите изкопаеми се осъществява чрез трошачно-сортировъчна инсталация, състояща се от три броя трошачки и три броя пресевни уредби. Среднодневната производителност е 5000т/час.

В района на кариерата е разположена асфалтосмесителна инсталация Benninghoven, тип ECO 2000, работеща изцяло на компресиран природен газ с номинална производителност 200t/h.КАРИЕРА "КАРОВЧА"

Месторазположението на кариерата е на около 5км северозападно от гр.Девня,25км западно от гр. Варна и 2км северно от АМ „Хемус“, посока Варна София. Кариерата се разработва от 1967г,а към настоящият момент се експлоатира чрез концесионен договор от 2001г.,влизащ в сила от 1996г.

От кариерата се добиват зърнести и порцелановидни варовици, които се преработват чрез една поточна трошачно-пресевна линия. Производствените нужди на находището са обезпечени със собствен вътрешен транспорт и механизация.

Продукцията е подходяща за пътни основи с леко и нормално натоварване, асфалтови и бетонови смеси от ниски класове и марки.


\
Направете запитване