ФИРМЕНА ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ"Фирмената пътна лаборатория е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от ИА БСА и е пряко подчинена на Изпълнителния директор на дружество.

Лабораторията се намира на територията на Асфалтова База ‘Шумен’ и е важен елемент в структурата на фирмата.

Фирмената пътна лаборатория извършва лабораторни изпитвания на клиенти, съгласно Сертификат за акредитация с рег. № 4 ЛИ / 23.11.2021г. и Заповед към него № А 718 / 23.11.2021г.

Лабораторните дейности се извършват професионално от опитен екип специалисти.

Лабораторията разполагат с технически средства за измерване и подходящи условия за провеждане на изпитванията.

При провеждане на лабораторни тестове, екипа спазва конфиденциалността на своите клиенти .

Извършват се изпитвания както по български, така и по европейски и американски стандарти.


Предназначение:

  • Извършва входящ и изходящ контрол на суровините и материалите.
  • Разработва рецептурни състави за асфалтови и бетонови смеси.
  • Издава лабораторни протоколи и декларации за експлоатационни показатели.
  • Внедрява нови технологии в областта на пътното строителство.
  • Извършва лабораторни услуги на външни клиенти.


Сертификат за акредитация:  
Контакти:

Телефон за връзка: +359 54 816 131

Имейл: lab@amshumen.com

Адрес на строителна лаборатория: гр. Шумен, Асфалтова база, местност „Теке дере“ № 1

Направете запитване