ФИРМЕН ПРОФИЛ

"Автомагистрали - Черно море" е частно акционерно дружество, управлявано от Борд на директорите. Дружеството е член е на Камарата на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища”. Основната строителна дейност се извършва на територията на Североизточна България, но през последните няколко години фирмата проявява интерес към разширяване на дейността си върху цялата територия на страната и в чужбина. Политиката на управленческия екип е насочена към постоянно обновяване на строителното оборудване, наемане на висококвалифицирани кадри, инвестиции в образованието и повишаване квалификацията на заетия персонал, разработване на утвърдени стипендиантски програми по специалности, ключови за развитието на работния процес в дружеството, сътрудничество със средните училища за подготовка на кадри – строителни техници и машинисти на пътно-строителна техника.  
 
За постигане на своите цели, утвърждаване като социално отговорен партньор и повишаване ефективността на производствените си процеси, дружеството въвежда и поддържа системи за управление по следните международните стандарти: ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството, ISO 45001:2018 - Системa за управление на здравето и безопасността при работа, ISO 14001:2015 - Системи за управление на околната среда, ISO 39001:2015 - Система за управление на безопасността на движение по пътищата и ISO 50001:2018 Система за управление на енергията. Инвестиционната политика на фирмата е насочена и към подобряване и повишаване квалификацията на персонала; работи се успешно със средните училища за подготовка на кадри - строителни техници и машинисти на пътно-строителна техника. Фирмата е член на Българската строителна камара. В основната си дейност фирмата разчита предимно на собствени машини и транспортни средства, които непрекъснато се обновяват, с цел постигане на по-висока производителност. Фирмата притежава четири асфалтови бази, четири кариери за добив на инертни материали, оборудвани със съответната трошачна техника и транспорт, дванадесет бетонови възела, машиноремонтни работилници, диагностичен пункт за технически прегледи на МПС и пътна лаборатория. Фирмата произвежда всичко необходимо за основните си дейности - бетонови изделия, трошен камък за производство на бетон, асфалтови смеси и трошено-каменни настилки. 
 
"Автомагистрали - Черно море" АД гр. Шумен извършва строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях, производство и продажба на строителни и инертни материали и изделия от тях. Извършва научноизследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. Извършва всички видове услуги със строителна техника, превоз на пътници и товари. 
 
От своето създаване до настоящия момент основните производствени мощности и администрацията на фирмата са разположени в гр. Шумен. 
 
Оперативен район "Шумен" търпи значително развитие през годините, като към съществуващите мощности при създаването си - кариера и асфалтова база - с.Хитрино; бетонов възел и машиноремонтна работилница - гр. Шумен, през 1994 г. се включва складова и озеленителна база „Седми километър". Година след това, дружеството придобива и асфалтова база - гр. Шумен, на чиято територия в момента са монтирани два газозахранени асфалтосмесителя, два бетонови възела и стенд за предварително напрегнати греди. В района е изградена и фирмена пътна лаборатория, акредитирана от ИА "Българска служба за акредитация" в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2006. С висококвалифицирания си екип, лабораторията извършва входящ и изходящ контрол на доставяните суровини и изходящите продукти, обезпечава стопанската дейност с изследвания, изпитвания и рецепти. През 1999 г. дружеството закупува и изгражда складова база в гр. Каспичан, ползвана за нуждите по зимно и текущо поддържане на автомагистрала „Хемус“. 
 
Началото на фирменото развитие е поставено с формирането на строителни звена на територията на Североизточна и Източна България, които постепенно увеличават броя си и разширяват своят обхват. 
 
Две години след основаването на фирмата, през 1969 г., се сформира строителна група "Търговище", чиято дейност през периода 1970 -1986 г. е изключително активна. Осъществява се строителството на нови пътища, които значително подобряват инфраструктурния облик на областта. Към настоящия момент, районът функционира като звено „Бетонов възел - гр. Търговище“, което осъществява производствената си дейност чрез два бетонови възела, единият от които е въведен в експлоатация през 2010 г. В близост до район "Търговище" се намира и кариера "Кралево", която се експлоатира от дружеството чрез концесионен договор от 2001 г. На нейна територия от 2006 г. е монтиран мобилен асфалтосмесител „Bernardi“. 
 
Строителна група "Русе" е създадена на 01.09.1972 г. Първият обект „Варианта - Писанец“ - един сложен и предизвикателен пътен проект с големи съоръжения и преминаване през скалист терен, поставя началото на много активна строителна дейност, по време на която последователно са изпълнени множество обекти. През 2009 г., на територията на звено "Русе", разположено източно от Дунав мост, се изгражда бетонов възел. Осъществява се производството на бетон, варов разтвор и бетонови изделия за нуждите на фирмата и външни клиенти. През 2008 г., дружеството закупува терен в с. Бъзън, Област Русе, където се предвижда изграждане на асфалтова база. 
 
През 1972 г., като самостоятелно звено се обособява и строителна група "Варна". Началните години са емблематични за фирмата - построява се първият автомагистрален път в България, отсечката „Варна - Девня“ - част от автомагистрала „Хемус“ и „Девня - с. Неофит Рилски - Млада гвардия - Невша - Зайчино ореше“. Поетапно към района се изграждат и обособяват като звена бетонов възел - Варна, обезпечаващ производствените потребности чрез два бетоносмесителя; машиноремонтна работилница, намираща се в с. Игнатиево; построява се асфалтова база в с. Припек; разработва се и кариера „Каровча". 
 
През 1974 г., строителна група "Разград" също обособява дейността си в самостоятелно звено. Първоначално, седалището на групата е в гр. Исперих. Това продължава до 2000 г., когато фирмата закупува земя на околовръстния път на гр. Разград и мести групата там. Оттогава до настоящия момент, на територията на района са изградени и функционират два бетонови възела. Чрез производството на бетонови смеси, циментови и варови разтвори и бетонови елементи напълно се удовлетворяват потребностите на фирмените обекти и се извършват доставки на външни клиенти. 
 
В края на 1992 г. се създава структурно звено и в Бургас. Първоначално то започва дейност като Проектантско звено, а по-късно в района на минно селище „Върли бряг“ се разработва и кариера за добив и преработка на андезито-базалт. През 2011 г., следвайки инвестиционната си политика, фирмата въвежда в експлоатация на територията на звеното бетонов възел и асфалтова база с висока производителност, която работи изцяло на природен газ. 
 
Значително нов район, създаден през 2000 г., е бетонов възел - гр. Велики Преслав. Основната му дейност е производство, продажба и доставка на бетонови изделия и смеси, както и на циментови разтвори. 
 
През 2017 г., „Автомагистрали-Черно море“ АД гр. Шумен отпразнува своя 50-годишен юбилей. През годините на своето съществуване, „Автомагистрали-Черно море“ АД гр. Шумен определя и следва своя собствена политика, чиито водещи цели са: постоянно обновяване на строителното оборудване, модернизиране на производствените процеси, съвременен контрол на технологичните модули и качествено изпълнение на възложените обекти. В съответствие с фирмената стратегия, дружеството е изпълнило множество обекти не само на територията на страната, но и извън нейните предели. 
 

Направете запитване