ФИРМЕН ПРОФИЛ

"Автомагистрали - Черно море" е частно акционерно дружество, управлявано от Борд на директорите. Дружеството е член е на Камарата на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища”. Основната строителна дейност се извършва на територията на Североизточна България, но през последните няколко години фирмата проявява интерес към разширяване на дейността си върху цялата територия на страната и в чужбина. Политиката на управленческия екип е насочена към постоянно обновяване на строителното оборудване, наемане на висококвалифицирани кадри, инвестиции в образованието и повишаване квалификацията на заетия персонал, разработване на утвърдени стипендиантски програми по специалности, ключови за развитието на работния процес в дружеството, сътрудничество със средните училища за подготовка на кадри – строителни техници и машинисти на пътно-строителна техника.  
Основните дейности на фирмата обхващат:
 • Проектиране, строителство и рехабилитация на пътища;
 • Текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;
 • Проектиране и изграждане на хидромелиоративни обекти, водопроводи и канализационни системи;
 • Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на пристанищни инфраструктури;
 • Изграждане и модернизация на детски и спортни площадки и съоръжения;
 • Благоустрояване и озеленяване;
 • Изграждане и реконструкция на църкви;
 • Премахване на незаконни обекти;
 • Укрепване на свлачищни зони;
 • Добив, преработка и продажба на трошени фракции;
 • Производство и продажба на асфалтови смеси;
 • Производство и продажба на бетон и бетонови изделия;
 • Инженерингова дейност;
 • Лабораторна дейност;
 • Ремонт и поддръжка на собствената строителна техника и транспорт;
 • Извършване на годишни технически прегледи на МПС;
 • Транспортни услуги;
 • Услуги със специализирана строителна техника;
За постигане на своите цели, утвърждаване като социално отговорен партньор и повишаване ефективността на производствените си процеси, дружеството въвежда и поддържа системи за управление по следните международните стандарти: ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството, ISO 45001:2018 - Системa за управление на здравето и безопасността при работа, ISO 14001:2015 - Системи за управление на околната среда, ISO 39001:2014 - Система за управление на безопасността на движение по пътищата и ISO 50001:2018 Система за управление на енергията. В основната си дейност фирмата разчита предимно на собствени машини и транспортни средства, които непрекъснато се обновяват, с цел постигане на по-висока производителност.
За да научите повече, вижте Материално-техническа база на дружеството.
Фирмата притежава четири асфалтови бази, четири кариери за добив на инертни материали, оборудвани със съответната трошачна техника и транспорт, дванадесет бетонови възела, машиноремонтни работилници, диагностичен пункт за технически прегледи на МПС и пътна лаборатория. Фирмата произвежда всичко необходимо за основните си дейности - бетонови изделия, трошен камък за производство на бетон, асфалтови смеси и трошено-каменни настилки. 


От своето създаване до настоящия момент основните производствени мощности и администрацията на фирмата са разположени в гр. Шумен. 
Фирмена презентация:
 
Направете запитване