ИЗБЕРИ КАЧЕСТВОТО

УМНО СТРОИТЕЛСТВО

50 ГОДИНИ ОПИТ

УСЛУГИ

Строителна механизация

„Автомагистрали – Черно море“ АД притежава широка гама от строителни машини и оборудване, които използваме за качественото изпълнение на възложените ни обекти и като услуга за нашите клиенти.

Автотранспорт

Фирмата разполага със собствен автопарк, осигуряващ транспорта на работници и материали до обектите на нашите клиенти за осъществяване на строително - монтажните дейности.

Строителство

Фирмата е специализирана в проектирането, строителството, ремонтите и поддържането на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и прилежащата им инфраструктура.

Проектиране

Екипът от инженери на „Автомагистрали – Черно море“ АД включва в себе си и висококвалифицирани проектанти. Проектантската дейност на фирмата е съсредоточена в сферата на пътното строителство, но също така имаме специалисти в хидротехническото, промишленото и жилищното строителство.

Лабораторни изпитвания

„Автомагистрали – Черно море“ АД разполага с акредитирана фирмена пътна лаборатория в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025&2006. Лабораторните дейности се извършват от високо квалифициран екип от специалисти, при осигурени всички необходими технически средства за измерване и условия за провеждане на изпитванията.

Геодезически заснемания

„Автомагистрали – Черно море“ АД разполага със собствено геодезическо звено за извършване на геодезически измервания, услуги свързани с вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове и дейности по кадастъра, както и обследване на пътища, пътни съоръжения и кариери чрез въздушна фотограметрия.

1450
ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТА
39,857
КЛИЕНТА
50
ГОДИНИ В БРАНША

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обявена процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов Асфалтосмесител (Мярка 1 от енергийния одит)“

„Автомагистрали – Черно море” АД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатаци..

Прессъобщение за Повишаване на енергийната ефективност в "Автомагистрали - Черно море" АД

На 12.06.2018 г. в гр. Шумен, ул. Алеко Константинов № 8, от 10:00 ч. ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0018-C01 „..

Осигурен обществен достъп

„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл..

9700 гр. Шумен
ул. "Алеко Константинов" N: 8

тел: +359 54 830 250
факс: +359 54 830 252

office@amshumen.com