ИЗБЕРИ КАЧЕСТВОТО

УМНО СТРОИТЕЛСТВО

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРЕЦИЗНОСТ

55 ГОДИНИ ОПИТ

УСЛУГИ

Строителна механизация

„Автомагистрали – Черно море“ АД притежава широка гама от строителни машини и оборудване, които използваме за качественото изпълнение на възложените ни обекти и като услуга за нашите клиенти.

Автотранспорт

Фирмата разполага със собствен автопарк, осигуряващ транспорта на работници и материали до обектите на нашите клиенти за осъществяване на строително - монтажните дейности.

Строителство

Фирмата е специализирана в проектирането, строителството, ремонтите и поддържането на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и прилежащата им инфраструктура.

Проектиране

Екипът от инженери на „Автомагистрали – Черно море“ АД включва в себе си и висококвалифицирани проектанти. Проектантската дейност на фирмата е съсредоточена в сферата на пътното строителство, но също така имаме специалисти в хидротехническото, промишленото и жилищното строителство.

Лабораторни изпитвания

„Автомагистрали – Черно море“ АД разполага с акредитирана фирмена пътна лаборатория в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025&2006. Лабораторните дейности се извършват от високо квалифициран екип от специалисти, при осигурени всички необходими технически средства за измерване и условия за провеждане на изпитванията.

Геодезически заснемания

„Автомагистрали – Черно море“ АД разполага със собствено геодезическо звено за извършване на геодезически измервания, услуги свързани с вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове и дейности по кадастъра, както и обследване на пътища, пътни съоръжения и кариери чрез въздушна фотограметрия.

1500
ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТА
39,857
КЛИЕНТА
50
ГОДИНИ В БРАНША

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП край с. Кралево, общ. Търговище

ОБЯВЛЕНИЕ      Община Търговище, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинте..

Срещи за обществено обсъждане относно находище „Кралево – 2”

ОБЯВА„Автомагистрали Черно море” АД, гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” №8На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазван..

Отменени срещи за обществено обсъждане за находище „Кралево – 2”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  ОТНОСНО: ОТМЕНЕНИ СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА  НАХОДИЩЕ „КРАЛЕВО-2“„Автомагистрали Черно море” АД, гр. Шумен, ул. „А..

9700 гр. Шумен
ул. "Алеко Константинов" N: 8

тел: +359 54 830 250
факс: +359 54 830 252

office@amshumen.com

Направете запитване