„Трасе на линеен обект – ведомствен път“, с.Панайот Волов, общ.Шумен


ИМЕ НА ОБЕКТА:„Трасе на линеен обект – ведомствен път“ с Местонахождение: ПИ 55316.14.169 по КК на с. Панайот Волов, общ. Шумен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Камчия"ЕАД

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 04/2021 - 06/2021 г.

Още Проекти

Направете запитване