Извършване на СМР при реализиране на обект "Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, включително подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда"


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Извършване на СМР при реализацията на обект: „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, включително подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 04/2022 – 05/2023 г.


Още Проекти

Направете запитване