Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) на обект: Канализационна система на гр. Шумен


ИМЕ НА ОБЕКТА: „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на гр. Шумен, по две обособени позиции:

За обособена позиция: № 2: Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) на обект: Канализационна система на гр. Шумен.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД – гр. Шумен

ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО: 07/2021 – 08/2023 г.


Още Проекти

Направете запитване