ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

В основната си дейност дружеството разчита предимно на собствени машини и транспортни средства, които непрекъснато се обновяват, с цел постигане на по-висока производителност.

Фирмата притежава четири асфалтови бази, четири кариери за добив на инертни материали (оборудвани със съответната трошачна техника и транспорт), седем бетонови възела, машиноремонтна работилница, диагностичен пункт за технически прегледи на МПС и пътна лаборатория. За да научитете повече вижте Материално-техническа база

Фирмата произвежда всичко необходимо за основните си дейности - бетонови изделия, трошен камък за производство на бетон, асфалтови смеси и трошено-каменни настилки.

Основните дейности на фирмата обхващат:

• Проектиране, строителство и рехабилитация на пътища;

• Текущо и зимно поддържане на пътища и пътни съоръжения;

• Проектиране и изграждане на хидромелиоративни обекти, водопроводи и канализационни системи;

• Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на пристанищни инфраструктури;

• Изграждане и модернизация на детски и спортни площадки и съоръжения;

• Благоустрояване и озеленяване;

• Изграждане и реконструкция на църкви;

• Премахване на незаконни обекти;

• Укрепване на свлачищни зони;

• Добив, преработка и продажба на трошени фракции;

• Производство и продажба на асфалтови смеси;

• Производство и продажба на бетон и бетонови изделия;

• Инженерингова дейност;

• Лабораторна дейност;

• Ремонт и поддръжка на собствената строителна техника и транспорт;

• Извършване на годишни технически прегледи на МПС;

• Транспортни услуги;

• Услуги със специализирана строителна техника;


Направете запитване